แจ้งเตือนนิรภัยภาคพื้น --- <แจ้งเตือนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุภาคพื้นในช่วงฤดูฝน>

แนะนำสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
นโยบายนิรภัยการบิน
นโยบายนิรภัยภาคพื้น
พระราชบัญญัติ/ระเบียบ
สถิติด้านนิรภัย
วารสารนิรภัย
ความรู้ด้านนิรภัย
หน่วยงานด้านนิรภัย
กรมขนส่งทางอากาศ
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
ในการทำงาน
องค์การการบินพลเรือน(ICAO)
Federal Aviation Association (FAA)

National Transportation Safety
Board(NTSB)

Joint Aviation Authority(JAA)


safety info

วารสารนิรภัย

 

poster

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
news
Clip VDO เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
news
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยการบิน พ.ศ.2552 new
news
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยภาคพื้น พ.ศ.2552 new
news
รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิรภัย
ในประเทศและต่างประเทศ ปี ๕๓
new
news
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
new
news
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
new
news
สรุปอุบัติเหตุการจราจรเทศกาลสงกรานต์ ปี 52, 7 วันอันตราย(10-16 เม.ย.52)
news
ข้อมูลอุบัติเหตุการจราจรเทศกาลสงกรานต์ ปี 52, 7 วันอันตราย(10-16 เม.ย.52)
กิจกรรมสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
พลอากาศตรี นิวัต เนื้อนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

และข้าราชการ ร่วมลงนาม
และถวายพระพร พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ อาคารศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี เมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๒
พลอากาศตรี นิวัต เนื้อนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ
น.สัญญาบัตร
ให้แก่ น.ท.หญิง สำเนา ยังเจริญ
ณ ห้อง ผอ.สนภ.ทอ. เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๒
พลอากาศตรี นิวัต เนื้อนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย
และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ สนภ.ทอ.
ณ รร.นอ. เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๒
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
ประธานกรรมการบริหารนิรภัยการบิน ทอ.(เสธ.ทอ.)
รับฟังการบรรยายสรุปการตรวจเยี่ยม
ฝ่ายอำนวยการนิรภัย ซึ่งมี
พลอากาศตรี นิวัต เนื้อนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ ณ กองบิน ๖
โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์
ผู้บังคับการกองบิน ๖
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๗-๒๙ ต.ค.๕๒
นาวาอากาศเอก บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมโครงการรณรงค์ควบคุมสุนัข
บริเวณสนามบินดอนเมือง
ร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรณนภากาศ
สนภ.ทอ. เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๒
นาวาอากาศเอก ยรรยง คุณโฑถม
รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
และคณะตรวจสำรวจนิรภัยการบิน
ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการภารกิจพิเศษ ๕๐๙
โดยมี นาวาอากาศเอก ชาญสิริ ทองทิพย์
ผู้บังคับฝูงบินฯ ๕๐๙
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๔-๕ พ.ย.๕๒
น.อ. บุญมั่น รอดรุ่งเรือง รอง ผอ.สนภ.ทอ.(๑)
พร้อมคณะฯ ไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการนิรภัย
ณ กองบิน ๒๓
โดยมี น.อ. นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.บน.๒๓
และ น.อ. สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี รอง ผบ.บน.๒๓
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑-๓ ก.ย.๕๒
น.อ. บุญมั่น รอดรุ่งเรือง รอง ผอ.สนภ.ทอ.(๑)
และ น.อ. ยรรยง คุณโฑถม รอง ผอ.สนภ.ทอ.(๒)
พร้อมด้วยข้าราชการ สนภ.ทอ. เข้าร่วม
อวยพรวันเกิด ให้แก่
พล.อ.ต. นิวัต เนื้อนุ่ม ผอ.สนภ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ส.ค.๕๒
พล.อ.ต. นิวัต เนื้อนุ่ม ผอ.สนภ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร สังกัด สนภ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๒
พล.อ.ต. นิวัต เนื้อนุ่ม ผอ.สนภ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.ประทวน สังกัด สนภ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๒
พล.อ.ต. นิวัต เนื้อนุ่ม ผอ.สนภ.ทอ. และ
พล.อ.ต. ชูชีพ แผ้วสมบุญ
ร่วมเป็นประธานพิธีทำบุญ สนภ.ทอ.และ กร.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ
aระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยการบิน พ.ศ.2552
aระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยภาคพื้น พ.ศ.2552 new
aระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยภาคพื้น พ.ศ.2543
สาระน่ารู้
clip "Don't Walk on By" Safety Music Video
clip Train test crash 1984 - nuclear flask test
clip Train vs. Truck - Staged Accident
b ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
b กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
b กรณีศึกษารถไฟชนรถยนต์
b อันตรายจากนกในสนามบิน
b พายุฟ้าคะนอง
b Runway Incursions(การล่วงล้ำทางวิ่ง)
b การโดยสารเรือด้วยความปลอดถัย
emer
safety
mail
boat
10health
   
chemical
ฐานความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

จัดทำโดย สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2534-0775
safety@rtaf.mi.th